/rest/fileexplorer/filesync/files/499/download

Ø710 vandledning mellem Lejre og Gevninge

For HOFOR har Nordkysten udført hovedentreprisen med etablering af 6,5 km ny Ø710 rå- og rentvandsledning mellem Lejre vandværk og Gevninge vandværk.

For at sikre levering af drikkevand til hele Storkøbenhavn har HOFOR etableret et nyt vandværk i Gevninge, og derfor skulle det gamle værk i Lejre forbindes med Gevninge. Arbejdet er udført ved 2 parallelle ledninger i Ø710 PE. Den ene ledning bliver brugt til rent vand og den anden til råvand.

Arbejdet er udført i et paragraf 3 vandområde kaldet Nationalpark Skjoldungernes land, hvor boringerne lå parallelt med Lejre å, og vi krydsede mindre vandløb undervejs. Jordbundsforholdene var meget vanskelige, hvor der i fyldlagene var fundet post-glaciale aflejringer, bestående af gytje og tørv.

Under arbejdet med styret underboring opstod der blowups, da boringen blev udført i sandwichlag og med minimum af jorddækning. Blowups blev håndteret ved øjeblikkelig standsning af borearbejdet, og muddersøjlen blev bremset af halmbalder og slamsuger. Under arbejdet blev der også brugt et stort recyclingsanlæg for at genbruge boremudderet, så forbruget af boremudder minimeres. Boringerne og rørtræk var lå mellem 200-570 m.

Da vandledningerne lå tæt på det terrænnære grundsvandspejl, blev der nogen steder anvendt sugespidsanlæg og pumpeboring, så arbejdet kunne gennemføres.

Tracéet går også under motorvej E20. Her blev der taget specielle forholdsregler såsom vibrationsmålinger og monitorering af bropillerne. Under motorvejen valgte bygherre at udføre to foringsrør i Ø1000 BT og føre de 2 Ø710 PE-ledninger inde i dem.

Der var krav til drikkevandssikkerheden (DDS), og Nordkysten stod for trykprøvning mv. af ledningerne.

Fakta

Lokation Lejre
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre HOFOR
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[15-03-2022]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer