Vandforsyning af Risø

Fors overtager vandforsyningen i Risø efter aftale med Freja Ejendomme og Risø Vandværk

Arbejderne omfatter etablering af forsyningsledning og stikledninger til vandforsyning af Risø opdelt i tre etaper:

• Etape 1 på Øster Ringvej, hvor ny forsyningsledning etableres i rabat langs med vejen inkl. tilslutning ved eksisterende målerbrønd i rabat samt tilslutning i bevokset grønt areal. Ledningen etableres parallelt med den eksisterende ledning i rabat.

• Etape 2 på Koldekildevej, hvor ny forsyningsledning etableres i rabat langs med vejen inkl. tilslutning i cykelsti og rabat samt nye stikledninger etableres og tilsluttes ved skel til tre ejendomme på strækningen. Eksisterende forsyningsledning sløjfes og alle tilslutninger på den kobles på den nye.

• Etape 3 på Frederiksborgvej samt Risø og Risø Huse, hvor forsyningsledning etableres i rabat langs med vejen, og nye stikledninger etableres og tilsluttes ved skel til 24 ejendomme på strækningen. Herudover leveres og monteres sektionsmålerbrønde og tilsluttes Risø Vandværks eksisterende ledningsnet.

Brandhaner nedlægges og afbrydes ledningsnettet.

Nordkysten udfører arbejderne via styret underboring inkl. håndtering og itrækning af ledninger samt alle opstarts-, modtage- og monteringshuller.

Stikledninger udføres ved jordfortrængning, og Nordkysten udfører ligeledes alt VVS-arbejde, herunder levering, etablering og svejsning af alle tilslutninger.

Arbejdet stillede strenge krav til rengøringskvaliteten af hensyn til DDS, som Nordkysten fulgte og dokumenterede med stort fokus.

Af hensyn til færdsel og sikkerhed stod Nordkysten endvidere for trafikforanstaltninger ved lysregulering med nedtælling.

Fakta

Lokation Roskilde
Fagområde Vandledninger
Bygherre FORS Vand Roskilde A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Igangværende

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Vandledninger

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer